നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണലായ ജർമ്മനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ്!

ഇപ്പോള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യു ക

ജർമ്മനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സംയോജിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായും ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കും.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ജർമ്മനിയിൽ താമസിക്കുന്നത്?

മികച്ച ജീവിത നിലവാരമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വിവിധ രാജ്യക്കാരുമായി ഇടപഴകാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

ദിവസം തോറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജർമ്മൻ ഭാഷാ കഴിവുകൾ പരിശീലിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അസാധാരണമായ സ്വഭാവവും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും

ഏറ്റവും മികച്ചത്… നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അസാധാരണമായ ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വികസനം തുടരുകയും ചെയ്യും!

ഞങ്ങൾ flegisto ®  ആണ് 

സിഗ്രിഡ്, മൈക്കൽ, മോണിക്ക, ഗില്ലെർമോ എന്നിവരടങ്ങിയ ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനി, വിദേശ നഴ്‌സിംഗ് സ്റ്റാഫുകളുമായും അവരുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായും ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു!

ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയു ക